TAUHI PE E MANAVA FAKA’EKONOMIKA: Tokoni Pule’anga ki he Ngaahi Pisinisi koe’uhi ko e COVID-19

‘Oku fakamatala mahino ‘a e taha e kau ‘inasi ‘i he polokalama tokoni ‘a e pule’anga ki he ngaahi pisinisi mo e ma’u’anga mo’ui ‘a e kakai koe’uhi ko e maumau faka’ekonomika COVID-19.
“‘E ‘aonga ‘aupito e tokoni koe ‘uhi ke tautauhi atu ‘aki e famili,” ko e fakaha ia ‘a  Tapaita Kitekei ‘aho ‘o Houma.
Ko Tapaita ‘oku ne fakalele ‘a ‘ene ki’i pisinisi fakatau koloa fakamea’a (kahoa, vesa, hau, etc) ‘i he matatahi o Houma mo e Pupu’apuhi. ‘Oku ‘iloa e ki’i pisinisi ko e Blowholes Handicrafts pea ‘oku te’eki lesisita/laiseni ‘i he pule’anga (informal).
Ko e konga lahiange foki ‘o e ‘ekonomika ‘o e fonua ‘oku ‘i he sekitoa ia ko eni te’eki lesisita, pe informal pea ko e sekitoa eni kuo kamata hono tukuange atu ki ai ‘a e tokoni hono 3 ‘a e Pule’anga koe’uhi ko e tolalo faka’ekonomika fakatupunga ‘e he mahaki faka’auha Covid-19.

Na’e kau ‘a Tapaita ‘i he tokolahi na’a nau ma’u ‘enau ki’i tokoni mei he Fale Pa’anga mo e Potungaue Fefakatau’aki mo Langa Fakalakalaka faka’Ekonomika (MTED).

‘Oku pehe ‘e Tapaita ko e kamata pe tatapuni kau’afonua koe’uhi ko e COVID, pea ko e mate ai pe ia ‘a e ki’i pisinisi koe’uhi ne ‘ikai ke ‘i ai ha kau ‘a’ahi ia mo folau ‘eve’eva ke fakatau ‘enau ngaahi fanga ki’i koloa fakamea’a.

“Me’amalie ko ‘etau kei nofo fakaTonga ‘o fetokoni’aki he faingata’a’ia.”

Na’e fulihi leva ‘a e feinga mo’ui, ‘o ‘alu ‘a hono hoa ki ‘uta kae tokoni kiate ia.

‘Oku pehe foki ‘e Tapaita ‘e ‘ave ‘a e ki’i seniti ‘e ma’u ‘o tokoni ki he palau ‘enau ki’i ngoue, koe’uhi ka faingamalie pea fakatau ke malava o tautauhi atu ‘aki e manava.

‘Oku ne fakamalo’ia ‘a e tokoni ‘a e pule ‘anga pea ‘amanaki ki ha foki ‘a e mo’ui o faingamalie ange hange ko ia he kuohili.

web log

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *