MATEAKI HONO TEKENAKI E NGOUE KO E MA’U’ANGA MO’UI

Ko e Tokoni Talekita ‘o e Va’a Tokoni Pisinisi ‘a e Potungaue Fefakatau’aki mo e Langa Fakalakalaka Faka’ekonomika (MTED), Tevita Lautaha, pea mo Seteone Mu’asika, ko e taha ‘o e kau ngoue ‘iloa ‘o Kauhala’uta he ‘akau fua ko e meleni, ‘i hono fakatu’uta, fili, mo hono teuteu ke uta atu e fua ‘o hono nima mo e ki’i fāmilí ki Nu’usila, ‘i he fale fa’o’anga me’atokoni ‘a e Potungaue ‘i ‘Alaki.

‘Oku lolotonga lele e ngāue ‘a e Potungaue MTED, Potungaue Ngoue mo e Timi ‘Atita makehe ‘a e Potungaue MPI ‘a Nu’usila, ki hono fakafolau e uta meleni makehe hono 6 ‘a e Potungaue ki he maketi Nu’usila, mei he ngaahi uta ‘ahi’ahi (trial shipments) fakakatoa ‘e 10 kuopau ke fakakakato ‘e Tonga ni koe’uhia ke lava ke toki fakapapau’i’oku hao mo malu ‘a e halanga uta ‘o e meleni ki NZ, mei he palopalemá ‘o e lango huhukia (fruit flies). ‘Oku ‘i ai ‘a e ‘amanaki ka lava ‘a e uta ‘ahi’ahi ‘e 10 ‘e lava leva ke toki faka’ataa kakato mai ‘e Nu’usila ‘a e uta fakakomēsialé ‘o e meleni mei Tonga ni ki NZ pea ko e monu ia ki he ‘etau kau ngoué.

Kuo lava ‘a e uta ‘e 5 mei he kautaha ‘a e Nishi Trading, pea neongo ‘oku te’eki kakato he taimi ni‘a e lahi ‘o e ngaahi uta ‘ahi’ahi, ka ‘oku mahulu ‘a e ‘amanaki mo e loto’i feinga ‘i he fengāue’aki ‘a e Potungaue mo e si’i kau ngoué.”

 

web log

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *